Regulament concurs Facebook

REGULAMENTUL CONCURSULUI PE FACEBOOK

MINIVACANȚA AGENȚILOR DE TURISM LA COMPLEX HOTELIER MAJESTIC JUPITER

ORGANIZAT IN PERIOADA 31.05-10.06.2024

SECŢIUNEA I – ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1. Organizatorul Concursului “MINIVACANȚA AGENȚILOR DE TURISM LA COMPLEX HOTELIER MAJESTIC JUPITER”, denumită în continuare “Promoter”, în beneficiul Business Tour Expert SRL, cu sediul social în București, Dimitrie Cantemir nr. 4, Sector 4, având cod unic de înregistrare RO15688600, desfășurând activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigătorilor și înmânarea premiilor, denumită în cele ce urmeaza „Organizator”.

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA II – TEMEIUL LEGAL

Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECŢIUNEA III LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online, pe pagina oficiala de Facebook Hotel Majestic Jupiter.

2. Concursul va începe pe data de 31.05.2024 și va dura până pe 10.06.2024. denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECŢIUNEA IV DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis participării tuturor agenților de turism care au participat la infotour-ul organizat pe litoralul românesc în perioada 29.05 – 01.06.2024 cu domiciliul/reşedinţa în România, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

2. Nu pot participa la acest concurs rudele până la gradul III inclusiv ai Organizatorului, nici

angajati ai companiilor colaboratoare.

5. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA V – REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

a) în urma unei solicitări scrise, trimisă Organizatorului

b) pe site-ul organizatorului la adresa:

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

3. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

4. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECŢIUNEA VI MECANISMUL CONCURSULUI

1. Mecanismul concursului este:

a) share postarii in care este anuntat concursul;

b) sa urmareasca pagina de Facebook Hotel Majestic Jupiter;

c) sa lase un comentariu cu o poza realizata pe durata infotour-ului la hotelul Majestic Jupiter;

! Este permis un singur comentariu.

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

4. Câstigătorul va fi ales prin extragere aleatorie prin intermediul siteurilor de tipul random.org și anunțat in termen de 48h pe pagina de Facebook a Hotel Majestic Jupiter.

SECŢIUNEA VII PREMIILE

1. Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorți, un număr total de 1 (un) premiu constând in 2 nopti de cazare cu all inclusive pentru 2 persoane la Coplexul Hotelier Majestic Jupiter 3*, in perioada 15.06 -15.09.2024, cu condiția confirmării disponibilitatii cu minim 7 zile inainte de începerea sejurului.

Valoarea totala a premiului acordat este de maxim 1700 RON/sejur, în funcție de perioada aleasă și confirmată.

Servicii incluse: – Cazare 2 nopti cu all inclusive in Camera dublă sau twin, pentru 2 persoane

Servicii neincluse:

– Transportul

– Alte taxe si cheltuieli personale.

2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului.

3. Câștigătorii/câștigătorul nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 48 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

6. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.

SECŢIUNEA VIII TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

1. Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de catre Organizator și va fi înregistrată.

2. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

3. Pentru fiecare premiu va fi extras un câştigător şi 1 (una) rezerva. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela rezerva câştigătorului respectiv, şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru rezerva şi nu se finalizează corect validarea nici pentru rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECŢIUNEA IX ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

1. Anunțarea câștigătorilor

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face in termen de 48 ore de la finalizarea perioadei de inscriere, conform sectiunii 6 de mai sus.

1.2. Câştigatorul va fi contactat de organizator prin mesaj privat pe pagina de Facebook in vederea acordarii premiului.

1.3. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

1.4. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

1.5. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

2. Acordarea premiilor

2.1. Documentele legate de premiu vor fi transmise prin email sau posta catre castigator sau prin mesaj privat.

2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

SECȚIUNEA X TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

2. Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECŢIUNEA XI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoastrerea continutului regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu GDPR privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul GDPR, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, sector 4, Dimitrie Cantemir nr. 4, o data pe an, in mod gratuit, Business Tour Expert SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Business Tour Expert SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor GDPR.

3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

Pentru toti participantii: numele si prenumele din actul de identitate, domiciliul, numarul de telefon mobil; adresa de e-mail.

Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: realizarea obiectului contractului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse in baza de date a Business Tour Expert SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA XII LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

• imposibilitatea unui participant la campanie de a intra in posesia Premiului castigat ori de a il folosi conform condiţiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului;

• adresele de email care nu se regasesc in baza de date sau nu permit confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate prevazute in prezentul regulament;

• orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

• imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

SECŢIUNEA XIII FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

SECŢIUNEA XIV LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (contact@majesticjupiter.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

SECŢIUNEA XV ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

Orice modificare a prezentului regulament se considera comunicata participantilor la Campanie prin publicarea pe site-ul www.majesticjupiter.ro.